Tìm kiếm


Quảng cáo


Dự án lắp đặt hệ thống máy lọc nước tinh khiết R.O công suất lớn tại Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh

Ptech đã triển khai lắp đặt hệ thống máy lọc nước tinh khiết R.O tại Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh phục vụ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, thầy cô giáo và học sinh sinh viên trong nhà trường

 
TrườngTrung học YHCT  Tuệ Tĩnh
Quyết định thành lập:số 133/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 1971 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Địa chỉ:số 2 Trần Phú, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Nội                   
Hiệu trưởng: PGS.TS. Trương Việt Bình
Điện thoại - Fax:         
- Hiệu trưởng:  04. 8544508; 0913297092
- P. Hành chính: 034. 824929
- P. Đào tạo:       04. 8543615
- Fax:                  034. 824931
- Email:
Các phòng chức năng:
- Phòng Tổ chức Hành chính
- Phòng Đào tạo
Các Bộ môn:
- Bộ môn Y cơ sở
- Bộ môn Y học hiện đại
- Bộ môn Y học cổ truyền
Các ngành đào tạo:
- Y học cổ truyền
Tổng biên chế:            100                   Nam: 41            , Nữ: 59
            Trong đó: Giáo viên:  52
- Tiến sĩ:            03                                 - Chuyên khoa I:            17
- Thạc sĩ:           20                                 - Chuyên khoa II:            03
- Đại học:          66                                 - Cao đẳng:                   02
- Trung học chuyên nghiệp:   11
Chỉ tiêu chiêu sinh hàng năm: 370
Tổng số CBYT đã đào tạo từ ngày thành lập đến nay:    8.158
- Trung học chuyên nghiệp:                     2.775
- Dạy nghề dài hạn:                                1.476
- Dạy nghề ngắn hạn:                 2.335
- Đào tạo lại và bồi dưỡng:                      1.572
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu:
- Đề tài cấp Bộ:      - Đề tài cấp địa phương:                    - Cấp trường: 12
Thành tích:
- Huân chương Lao động hạng II, III
- 02 Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của Bộ Y tế
- Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam